POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU CARACTER GENERAL

CINE SUNTEM

Societatea BOOKURIER LOGISTICS SRL, cu sediul central în București, Telefon: 031 425 32 54, site www.bookurier.ro; e-mail: office@bookurier.ro; Reg. Com: J40/13239/2013; C.U.I.:RO32398711, adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecţia Datelor: dpo@bookurier.ro este operator de date cu caracter personal colectate în cursul activităţii sale legitime de afaceri – curierat.

BOOKURIER colectează date în multe modalităţi și pe mai multe căi: atunci când ne contactaţi telefonic sau pe email și ne solicitaţi o ofertă, atunci când ne vizitaţi website-ul, atunci când încheiaţi cu noi contracte de colaborare și asigurări pentru transmiterile dumneavoastră, sau atunci când formulaţi o cerere de despăgubire ce ne este adresată. Colectăm date și atunci când ne vizitaţi la sediile noastre și punctele de lucru, precum și atunci când ne transmiteţi CV-uri sau cereri de angajare.

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal (Date) – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informaţie care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoană vizată – o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoană împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoană vizată, operator, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimţământ – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Pseudonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

Anonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care să transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplică datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP – înseamnă autoritatea publică independentă de supraveghere din România, respectiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.PRINCIPIILE PRELUCRĂRII

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către BOOKURIER se supune întotdeauna următoarelor principii:

·        Toate prelucrările de date au un temei legal valabil;

·        Toate prelucrările de date se fac în mod echitabil;

·        Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm, precum și ce drepturi au cu privire la datele lor;

·        Datele se colectează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

·        Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

·        Suntem preocupaţi să folosim doar date exacte și în cazul în care este necesar vom avea grijă să fie actualizate;

·        Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate

·        Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

BOOKURIER se va asigura că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activităţile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrare a datelor, cum ar fi, fără a se limita la noi sisteme IT.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

BOOKURIER informează în mod specific persoanele vizate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei oferte de servicii, la semnarea unui contract, la recepţionarea unui CV etc.).

 

Dacă sunteţi client.

Pentru executarea serviciilor contractate cu BOOKURIER prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), codul numeric personal, seria, numărul, dată emiterii și emitentul actului de identitate, adresa de e-mail, telefon, fax, bancă, cont bancar. Totodată prelucrăm datele cu caracter personal ale destinatarilor trimiterilor dvs. (nume, prenume, adresa de livrare, telefon).

Pentru desfășurarea activității de vânzăre de servicii de curierat și servicii conexe, pentru administrarea conturilor clienților BOOKURIER, pentru transmiterea de informații și de soluționare de plângeri și reclamaţii formulate de client, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinație a expedierilor dumneavoastră.

Dacă sunteţi destinatarul trimiterilor.

Pentru realizarea obiectului său de activitate societatea Bookurier prelucrează date cu caracter personal care sunt necesare pentru livrarea trimiterilor (curierat) precum nume, prenume, adresă (domiciliu/reședință), telefon, serie și număr act de identitate și semnătură. Furnizarea acestor informaţii de către client este obligatorie pentru întocmirea documentelor de transport aferente serviciilor comandate societății BOOKURIER și pentru avizarea destinatarului în legătură cu livrarea. Totodată prelucararea seriei și numărului actului de identitate este necesară pentru executarea în condiţii de siguranţă a contractului de servicii, pentru siguranţa livrării trimiterilor.

Alte tipuri de prelucrare.

Pentru desfășurarea activității de promovare și publicitate, a activității de marketing, pentru desfășurarea campaniilor promoționale, pentru transmiterea de buletine informative periodice, pentru activităţile de urmărire și monitorizare a livrării trimiterilor, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresă (domiciliu/reședință), gradul de satifacţie a clientului și destinatarului în legătură cu serviciile oferite de BOOKURIER.

În cazul în care ne contactaţi telefonic, colectăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresă (domiciliu/reședință), voce. Colectăm aceste date în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite și furnizate, activitate desfășurată prin intermediul Departamentului de Relații cu Clienții și/sau a Departamentului de Vânzări.

BOOKURIER prelucrează informaţiile enumerate mai sus pentru întocmirea situaţiilor și raportăriilor prevăzute de lege, pentru protejarea drepturilor sale în raporturile cu autorităţile de control competente.

BOOKURIER prelucrează datele transmise de către cei care doresc să se alăture echipei BOOKURIER. Informaţiile transmise societăţii noastre în legătură cu angajarea sau colaborarea sunt utilizate exclusiv în legătură cu acest scop. BOOKURIER nu răspunde pentru corectitudinea datelor transmise în acest scop.

DE CE ȘI CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea de livrare a trimiterilor (curierat), inclusiv pentru a formula oferte, pentru a încheia contracte, pentru a da curs cererilor/ plângerilor (caz în care trebuie să clarificăm situaţia de fapt și să efectuăm verificări suplimentare în cadru strict legal), pentru a da curs cererilor formulate de autorităţile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea.

Prelucrăm date pentru a vă oferi dvs. serviciile de curierat și informaţiile pe care le solicitaţi.

Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spaţiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranţa angajaţilor noștri și a datelor și informaţiilor pe care le gestionăm.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziţie, combinare, restricţionare, ștergere, distrugere ș.a.m.d. Datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare) decât în situaţii excepţionale, caz în care persoana vizată este informată cu privire la existenţa acestuia, precum și a detaliilor cu privire la acest mod special de prelucrare.

BOOKURIER informează în mod specific persoanele vizate cu privire la scopurile și modalităţile de prelucrare în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei oferte de servicii, la semnarea unui contract, la recepţionarea unui CV etc.).

ÎN CE TEMEI FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

BOOKURIER urmărește efectuarea prelucrărilor de date în considerarea a cel puţin unuia din temeiurile legale enumerate mai jos:

a) Consimţământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, BOOKURIER obţine întotdeauna consimţământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

b) Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru executarea de către BOOKURIER a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

c) Obligaţie legală – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţîi legale care îi revine BOOKURIER.

d) Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de BOOKURIER sau de o parte terţă, în condiţiile legii. De pildă, în cazul înregistrării apelurilor telefonice, BOOKURIER are un interes legitim probator sau de îmbunătăţire a serviciilor oferite.

e) Interes vital – Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

f) Interes public – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul.

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, BOOKURIER se raportează la prevederile legale aplicabile pentru a asigura întotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise unor terţi subcontractanţi, sau autorităţi competențe etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecţie a datelor cu caracter personal.

În cazul activităţilor de prelucrare a datelor făcute de un terţ prestator/furnizor/partener/intermediar pentru operatorul BOOKURIER, în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între BOOKURIER și terţul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice prin care terţii respectivi să furnizeze BOOKURIER garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în GDPR și să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.

Transferul de date cu caracter personal către o organizaţie internaţională sau către un stat terţ faţă de UE și SEE (SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechestenstein și Norvegia) poate avea loc numai dacă organizaţia sau statul respectiv, către care se intenţionează a se efectua transferul, pot să asigure un nivel de protecţie adecvat conform cerinţelor din GDPR.

Transferul de date către o organizaţie internaţională sau către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanţii suficiente cu privire la protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiţia să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziţia persoanelor vizate. Aceste garanţii se stabilesc de BOOKURIER, cu respectarea GDPR, în contracte/acorduri încheiate cu furnizorii/prestatorii de servicii către care se realizează transferul datelor sau în alte modalităţi legale, de la caz la caz.

CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislaţia în vigoare.

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranţă, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiţi să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecinţele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura în care va fi posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCRĂM

Dreptul de acces la Date

Orice Persoană vizată are dreptul de a obţine de la BOOKURIER, atunci când aceasta acţionează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informaţiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, precum și a garanţiilor adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa dreptului de a solicita BOOKURIER rectificarea sau ștergerea datelor ori restricţionarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în faţa ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoană vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informaţii pertinente privind logica utilizată, semnificaţia și consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la BOOKURIER, în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Țînându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obţine ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar BOOKURIER va avea obligaţia de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată își retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;

c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

d) persoana vizată își exercită dreptul la opoziţie în condiţiile GDPR;

e) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale minorilor în condiţiile GDPR;

g) datele cu carater personal au fost colectate în legăură cu oferirea de informaţii ale societăţii informaţionale către copii în condiţiile GDPR.

BOOKURIER, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele condiţii:

a) prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale aplicabile operatorului;

c) prelucrarea este necesară pentru raţiuni ţinând de interesul public în domeniul sănătăţii publice, în condiţiile restrictive impuse de GDPR;

d) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condiţiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

e) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea BOOKURIER, în calitate de operator de date, restricţionarea prelucrării în următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) BOOKURIER nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

e) persoana vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către BOOKURIER înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul faţă de BOOKURIER:

a) de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziţie, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

b) de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are faţă de BOOKURIER dreptul de a primi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Societate și de a le transmite către un alt operator în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract;

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la BOOKURIER la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, persoana vizată are faţă de BOOKURIER dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale faţă de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situaţii de excepţie, în care decizia automată:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi BOOKURIER;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică BOOKURIER şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate;

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

În situaţiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, BOOKURIER are obligaţia de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprimă punctul de vedere şi de a contesta decizia.

Dreptul de a-și retrage consimţământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimţământul dvs., aveţi posibilitatea de vă retrage consimţământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimţământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

 

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactaţi Responsabilul pentru Protecţia Datelor la adresa de email dpo@bookurier.ro sau prin transmiterea unei solicitări la Societatea BOOKURIER LOGISTICS SRL, la sediul său din București.

Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau ANSPDCP

Persoana vizată ale cărei date personale sunt procesate de BOOKURIER are:

a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro) în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR;

b) dreptul de a formula acţiune în justiţie în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.